حذف گوگل پلاس و از دسترس خارج شدن آن بزودی و برای همیشه+

حذف گوگل پلاس و از دسترس خارج شدن آن بزودی و برای همیشه