جلوگیری از اضافه شدن به گروه های تلگرام+

جلوگیری از اضافه شدن به گروه های تلگرام