چرا فیسبوک و گوگل آنالایتیک نتایج ترافیک و تبدیل متفاوتی را گزارش میکنند؟+

چرا فیسبوک و گوگل آنالایتیک نتایج ترافیک و تبدیل متفاوتی را گزارش میکنند؟